PRAVILNIK O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU TURISTIČKE ČLANARINE

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

 

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Na temelju članka 11. stavka 8. i članka 13. stavka 3. i 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 52/19. i 144/20.), ministrica turizma i sporta, uz prethodnu suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU ČLANARINE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU I O OBRASCIMA TZ ZA PLAĆANJE ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI


Članak 1.

U Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (»Narodne novine«, broj 14/20., 88/20. i 64/21.) članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

Smještaj u domaćinstvu –
po krevetu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu –
po krevetu

Godišnji paušalni iznos članarine
(u eurima)

5,97 po osnovnom 
2,99 po pomoćnom

3,98

Smještaj u domaćinstvu u objektu za robinzonski smještaj –
po osobi

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektu za robinzonski smještaj –
po osobi

Godišnji paušalni iznos članarine
(u eurima)

5,97

3,98

Smještaj u domaćinstvu u objektu vrste kamp i kamp odmorište –
za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektu vrste kamp i kamp odmorište –
za svaku smještajnu jedinicu

Godišnji paušalni iznos članarine (u eurima)

10,62

7,96

(2) Godišnji paušalni iznos članarine za osobe iz stavka 1. ovoga članka je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

(3) Kapacitet u objektu za robinzonski smještaj određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog upravnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

(4) Godišnji paušalni iznos članarine utvrđen sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50 %.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u izračun visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine iz stavka 1. ovoga članka ne ubraja se broj kreveta objekta za koji je s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite sklopljen Ugovor o najmu temeljem Javnog poziva Ministarstva unutarnjih poslova o ustupanju stambenih jedinica za pojedinačni smještaj na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, za godinu u kojoj se ustupa smještaj temeljem sklopljenog ugovora.«

Članak 2.

U članku 9. Pravilnika dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje traže oslobođenje plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa članarine temeljem članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika, dužne su nadležnoj Poreznoj upravi uz posebni Obrazac TZ 2 dostaviti dokaz da je za objekt u kojem se pružaju usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu sklopljen ugovor iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

Obrazac TZ 1 i obrazac TZ 2 koji su sastavni dio Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (»Narodne novine«, broj 14/20., 88/20. i 64/21.) zamjenjuju se obrascem TZ 1 i obrascem TZ 2 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 7. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 1. ovoga Pravilnika te članka 3., koji stupaju na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/506
Urbroj: 529-06-03-01-01/1-22-11
Zagreb, 6. prosinca 2022.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PREUZMI:

OBRAZAC TZ 1

OBRAZAC TZ 2 

 

Uputa za popunjavanje obrazaca TZ2:

1. Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023.

2. Upisati ukupan broj osnovnih kreveta i iznos od 5,97 Eura po osnovnom krevetu.

3. Ukoliko imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i iznos od 2,99 Eura po krevetu.

3. Upisati ukupan iznos u eurima.

4. Zaokružiti način plaćanja na koji ćete platiti dugovanje - jednokratno do 31.7., ili obročno (u 3 rate do 31.7.,31.8. i 30.9.)

5. Navesti ukupan primitak iz evidencije prometa za 2022. godinu.

 

Podaci za uplatu:

Primatelj: HNB – Članarina turističkim zajednicama

IBAN žiro-računa za uplatu: HR1110010051730127153

Poziv na broj i model: HR 67 - OIB iznajmljivača

Svrha: Uplata turističke članarine za 2023. godinu.

vrh stranice