„Javni poziv za davanje u zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo za vrijeme „Božićne priče u Omišlju i Njivicama 2023.“

14.11.2023.

14.11.2023.

 

JAVNI POZIV

za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo za vrijeme

„Božićna priča u Omišlju i Njivicama 2023.“

 

Turistička zajednica Općine Omišalj (u daljnjem tekstu TZO Omišalj) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup sajamske kućice za pružanje ugostiteljskih djelatnosti tijekom manifestacije „Božićna priča u Omišlju i Njivicama 2023.“


Manifestacija će se održati u razdoblju od 02.12.2023. do 24.12.2023. godine na lokaciji Spomen park Omišalj.

Radno vrijeme: 10 – 24 vikendom, a radnim danom sukladno odluci zakupnika sukladno interesu posjetitelja uz prethodnu obavijest TZO Omišalj.

 

Zakupnik sajamske kućice mora poštivati navedeno radno vrijeme. Svako nepoštivanje radnog vremena i zatvaranje sajamske kućice unutar propisanog radnog vremena, daje TZO Omišalj u pravo na jednostrani raskid Ugovora o zakupu, uz zadržavanje uplaćenog iznosa zakupnine.


TZO Omišalj daje u zakup 1 sajamsku drvenu kućicu kao prigodno prodajno mjesto za djelatnost ugostiteljstva i to:

-      sajamska kućica dimenzije 2 m x 3 m – podrazumijeva ponudu tradicionalnih proizvoda, tematski i sadržajno vezanih uz Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito, ali ne i isključivo, kuhano vino, kuhani gin, razne vrste čajeva, prirodne domaće likere, fritule, palačinke i druge slastice, razne vrste kobasica, hladna i topla jela, tople sendviče i ostala jednostavna jela brze prehrane

 

Cijena zakupa sajamskih kućica za razdoblje održavanja manifestacije iznosi: 663,61 EUR (5.000,00 KN)[1]. Preostali dio cijene zakupa subvencionira TZO Omišalj (50%).

Kućica ima provedenu elektro instalaciju koja uključuje: razvodni ormar, prekidač za rasvjetu, pripremu za svjetlo te 2 utičnice. Cijena uključuje i montažu te demontažu kućica.

 

Priključak električne energije osigurava Općina Omišalj, kao i  troškove električne energije za razdoblje zakupa.


Neposredno ispred sajamske kućice za ugostiteljstvo zakupnik može postaviti najviše 4 visoka barska stola, najvećeg promjera 60 cm i 4 visoke barske stolice po svakom stolu. Stolovi i stolice ne smiju na sebi imati reklamne poruke i mogu biti bijele ili prirodne boje drva. Zakupnik smije koristiti isključivo plinske grijalice. Zakupniku je zabranjeno koristiti otvorenu površinu za šankove.


Zakupniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja TZO Omišalj.


Pravo sudjelovanja u manifestaciji imaju pravne i fizičke osobe s registriranom ugostiteljskom djelatnošću, s napomenom da ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu pružati i pravne osobe i fizičke osobe - obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja tvrtke odnosno naziva, isticanja i pridržavanja istaknutih cijena, izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu i isticanja na vidljivom mjestu oznake o zabrani usluživanja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina te poštivanja te zabrane, sukladno odredbi članku 12. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine”, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20).

 

Ponuditelj ne smije imati dugovanja po osnovi davanja o kojima vodi Porezna uprava te dugovanja naspram Općini Omišalj i TZO Omišalj po bilo kojoj osnovi.

 

Ponuda treba sadržavati:

 

1.naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, OIB, ime i prezime

odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke).

2. detaljni opis vrste ponude koja se nudi, asortiman robe, jela, pića, napitaka i drugih sadržaja.

Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda bitan su element Ugovora o zakupu sajamske kućice, pa ukoliko zakupnik bude nudio proizvod i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, TZO Omišalj može raskinuti Ugovor o zakupu sajamske kućice uz zadržavanje uplaćenog iznosa te isključiti zakupnika iz predmetne manifestacije.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

1. za pravne osobe:izvadak iz sudskog registra ili rješenje o upisu u sudski registar;

2. za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji obrt nije aktivan neće se razmatrati);

3. za obiteljska poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;

4. za slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnih tijela;

5. uvjerenje o plaćenim svim obvezama za koje evidenciju vodi Porezna uprava, ne starije od 30 dana; TZO Omišalj samostalno provjerava stanje duga kod Općine Omišalj

6. dokaz o uplati jamčevine u visini od 100,00 € (753,45 kn), na žiro račun TZO Omišalj broj HR0924020061100111786 koji se vodi kod Erste banke, uz obveznu naznaku: model «HR00» poziv na broj odobrenja «OIB zakupnika».

7. potpisanu izjavu kojom prihvaćaju sve uvjete iz ovog Javnog poziva (sadržano u obrascu ponude).

 

Obrazac ponude može se preuzeti na web stranici Turističke zajednice Općine Omišalj www.visit-omisalj-njivice.hr.


Za ponuditelje čija je ponuda prihvaćena iznos uplaćene jamčevine će se uračunati u zakupninu sajamske kućice. Preostali iznos zakupnine ponuditelj je dužan uplatiti najkasnije do 10.01.2024. godine.

 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je sadržaj ponude koja mora biti sadržajno vezana uz Božićno-novogodišnje blagdane te dosadašnja sudjelovanja na manifestaciji i to:

a)        prigodni i raznovrsni meni/jelovnik (detaljan popis jela, pića, napitaka i 
deserta i ostalih jela) koji se boduje s 1 do 20 bodova,

b)        sudjelovanje na manifestacijama u organizaciji TZO Omišalj koje se boduje s 10 bodova,

c)         sudjelovanje na ranijim izdanjima adventskih programa u općini Omišalj s 5 bodova.

 

TZO Omišalj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu sajamske kućice.

 

TZO Omišalj nije dužan davati posebna obrazloženja zbog izbora ponuditelja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

Izabrani ponuditelj dužan je svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH, poštivati higijensko-tehničke uvjete kao i ishoditi prethodnu sanitarnu suglasnost te ostale suglasnosti nadležnih tijela ukoliko je potrebno za obavljanje djelatnosti te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika sajamske kućice TZO Omišalj ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Odabrani ponuditelj dužan je na pročelje sajamske kućice vidno istaknuti naziv tvrtke/obrta/udruge/OPG-a i dr. pod kojim posluju, te o svom trošku prigodno ukrasiti sajamske kućice blagdanskim ukrasima tijekom trajanja manifestacije.

 

Predlaže se da djelatnici zakupnika sajamskih kućica za vrijeme radnog vremena budu prigodno odjeveni u duhu blagdana (kape Djeda Božićnjaka, pregače sa prigodnim ukrasima i slično).

 

Nepridržavanje uvjeta i sadržaja prihvaćene ponude razlog je za jednostrani raskid ugovora od strane TZO Omišalj.

 

Natjecatelji su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno na adresu TZO Omišalj: Turistička zajednica Općine Omišalj, Ribarska  obala 10, 51512 Njivice osobno ili preporučenom poštom.


Na omotnici treba naznačiti adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OMIŠALJ, Ribarska  obala 10, 51512 Njivice uz naznaku «Ponuda za javni poziv Božićna priča u Omišlju i Njivicama 2023.“  

 

Ponude moraju biti zaprimljene u Turističkom uredu TZO Omišalj najkasnije do 21.11.2023. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.

 

Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

 

Odluka o odabranom ponuditelju objavit će se na web stranici Turističke zajednice Općine Omišalj najkasnije do 22.11.2023. godine.

 

U slučaju da više ponuditelja ostvare jednaki broj bodova, prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.

 

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon objave Odluke o odabranom ponuditelju na web stranici Turističke zajednice Općine Omišalj, TZO Omišalj zadržava uplaćenu jamčevinu, te može ponuditi sklapanje ugovora o zakupu sajamske kućice slijedećem rangiranom ponuditelju.

 

Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena ili ponuditelj odustane od iste do kraja isteka roka za predaju ponude, uplaćena jamčevina se vraća na njegov žiro račun naveden u ponudi.

 

U slučaju da nema prijava na javni poziv, TZO Omišalj zadržava pravo neposredne dodjele sajamske kućice po pozivu ili zahtjevu uz ispunjenje gore propisanih uvjeta.

 

Zakupnik je dužan vratiti sajamsku kućicu po završetku manifestacije, a najkasnije 27.12.2023. godine do 12:00 sati osloboditi istu od osoba i stvari i predati TZO Omišalj u stanju u kakvom ju je zaprimio.


Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na sajamskoj kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Zakupodavca.

Zakupnik je dužan svakodnevno održavati čistoću sajamske kućice i okolni prostor.

 

Nije dozvoljeno davanje sajamske kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama[1] Fiksni tečaj konverzije 7, 53450

vrh stranice