Obveze iznajmljivača za 2023.g.

23.06.2023.

IZNAJMLJIVAČI - pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu


• IZNAJMLJIVAČ: U smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, iznajmljivačem se smatra državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

• RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU: Na temelju podnesenog zahtjeva, rješenje izdaje Ured državne uprave u Primorsko – goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Odjel za turizam, Ispostava Krk (Krk, Trg Bana Jelačića 3, tel 051/354-350, 354-347, e-mail: gospodarstvo.krk@pgz.hr)
Rješenje osobno ili putem maila dostaviti u ured Turističke zajednice.

• REKATEGORIZACIJA STARIH RJEŠENJA I PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PRIVREMENIH RJEŠENJA
- Valjanost svih privremenih rješenja produljena je do 31. prosinca 2024., te nije potrebno poduzimati nikakve radnje u svrhu produljenja istih.

- Iznajmljivači, koji su Rješenja o kategorizaciji (Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga) ishodili u periodu od 15.8.1995 di 1.9.2007. godine obveznici su postupka rekategorizacije. Postupak i prilagođenje smještajne ponude novim pravilnicima o razvrstavanju i novim minimalnim uvjetima su zbog pandemije korona virusa produženi.
Novi rokovi za rekategorizaciju smještajnih jedinica:
- Rješenje o odobrenju ishođeno u periodu: 15.08.1995. – 31.12.2000. – ROK: 8.4.2022.
- Rješenje o odobrenju ishođeno u periodu: 01.01.2001. – 31.12.2004. – ROK: 8.4.2023.
- Rješenje o odobrenju ishođeno u periodu: 01.01.2005. – 01.09.2007. – ROK: 8.4.2024.

• STANDARDIZIRANA PLOČA: Iznajmljivač je obvezan vidno istaknuti, na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

• eVISITOR (www.evisitor.hr): Zatražiti pristupne podatke za korištenje navedenog sustava u TZO Omišalj. Obveza prijave i odjave gostiju u sustav je unutar 24 sata od dolaska odnosno odlaska gostijiu.

• CJENIK: Vidno istaknuti u svakom smještajnom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, na hrvatskom i najmanje jednom stranom jeziku, te se pridržavati istaknutih cijena (u formatu A4 sa cijenama iskazanim u kunama). Potrebno je naznačiti: BP iznosi 46,45 € po krevetu i uključena je u cijenu.
Potrebno je navoditi cijene samo u eurima ( u kunama nije obvezno).

• KUĆNI RED: Potrebno je istaknuti kućni red u svakoj smještajnom objektu tj. u svakoj sobi i apartmanu

• MOGUĆNOST PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA: U smještajnom objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora (na hrvatskom i jednom stranom jeziku) i u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora, a sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača /NN 41/14).

• KUTIJA PRVE POMOĆI: Obvezna je u svakom smještajnom objektu.

• PLAN EVAKUACIJE: Tlocrt prostora sa označenim izlaznim vratima, pravilno postavljen na izlazu iz objekta (izložen na unutarnjoj strani ulaznih vrata svakog smještajnog objekta ili u neposrednoj blizini). Evakuacijski plan može se izraditi vlastoručno ili precrtati iz projektne dokumentacije. Važno je iz svake smještajne jedinice posebnom bojom nacrtati strelicu koja označava put za izlazak u slučaju požara.

• OZNAKA O ZABRANI USLUŽIVANJA, ODNOSNO KONZUMIRANJA ALKOHOLNIH PIĆA OSOBAMA MLAĐIM OD 18 GODINA: Obvezan je za objekte koji pružaju uslugu hrane i pića u što se računa i doručak. To je u pravilu natpis na hrvatskom i jednom stranom jeziku i naljepnica koja označava zabranu konzumacije alkohola osobama mlađim od 18 godina.

• LIJEČNIČKO UVJERENJE: Zdravstvene potvrde za obavljanje usluga smještaja u domaćinstvu od 2014. godine više nisu potrebne. I dalje ostaje obavezan pregled na kliconoštvo (sanitarna knjižica) za domaćine koji pružaju uslugu prehrane (doručak, ručak, večera).

• RTV PRETPLATA: Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji od 08.prosinca 2010. (NN 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

• PEČAT: Privatni iznajmljivač - fizička osoba nije dužan imati pečat.

• OSIGURANJE GOSTIJU: Ne postoji zakonska obveza za osiguranje gostiju od nesretnog slučaja, ali je poželjno.

• OGLAŠAVANJE I REKLAMIRANJE USLUGA I ISTICANJE PORUKA U PROMIDŽBENIM MATERIJALIMA: Iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, a prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz EU mora istaknuti porezni broj (PDV identifikacijski broj).

• "NE SMETAJ" ILI SLIČAN ZNAK

POSLOVNE KNJIGE

• POPIS GOSTIJU: Uspostavom sustava eVisitor, od 01. siječnja 2016.(Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15), popis gostiju u sustavu eVisitor smatra se i popisom turista

• RAČUN: Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija (izdati dva primjerka računa - prvi gostu, a drugi ostaje iznajmljivaču).

• EVIDENCIJA PROMETA: Upisuju se svi izdani i naplaćeni računi i to kronološki prema datumu izdavanja. Knjiga se ne ovjerava a zaključuje se na kraju svake kalendarske godine. Dostupna u papirnicama

FINANCIJSKE OBVEZE

• TURISTIČKA PRISTOJBA: Prema Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19), plaća se u godišnjem paušalnom iznosu 46,45 € po osnovnom i pomoćnom ležaju te ne ovisi o broju ostvarenih noćenja i vremenskoj duljini posjedovanja rješenja u tekućoj godini. Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe računa se prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u tekućoj godini odnosno prema najvećem zbroju aktivnih kreveta
Plativa je jednokratno do 31.07. ili u 3 rate s rokom dospijeća 31.07., 31.08., 30.09. Kod povećanja broja kreveta u toj se godini uvećava iznos turističke pristojbe koju iznajmljivač mora platiti. Ako se smanji broj kreveta, te godine se visina obveze ne mijenja. Uplaćuje se na:
HR9210010051730104743
Model:67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača-broj iz sustava eVisitor
Primatelj: Turistička pristojba
Uplatnice se preuzimaju iz sustava eVisitor ili u uredu TZO Omišalj

• TURISTIČKA ČLANARINA: Prema Zakonu o turističkim članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) turistička članarina se plaća u godišnjem paušalnom iznosu 5,97 € po osnovnom ležaju i 2,99 € po pomoćnom ležaju te ne ovisi o visini ostvarenog prihoda.
Plativo je jednokratno do 31.07. ili u 3 rate s rokom dospijeća 31.07., 31.08., 30.09.
Uplaćuje se na:
HR1110010051730127153
Model:67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača i godina na koju se uplata odnosi
Primatelj :Turistička članarina
Uplatnice se preuzimaju iz sustava eVisitor ili u uredu TZO Omišalj
Ispunjeni TZ 2 obrazac i kopije uplata dostaviti u nadležnu Poreznu upravu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.
Stanje dugovanja moguće je provjeriti u nadležnoj Poreznoj upravi.

• POREZ: Plaća se paušalno na temelju rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, samo na osnovne krevete i to prema mjestu gdje se nalazi smještajna jedinica.
Porezno rješenje za paušalni porez stiže, od strane nadležne porezne uprave, poštom na kućnu adresu iznajmljivača. Za dodatne informacije potrebno je kontaktirati nadležnu poreznu upravu.

• PLAĆANJE PDV-a ZA POSREDNIČKE USLUGE: Iznajmljivači koji koriste usluge stranih posrednika i agencija (tvrtki sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije) moraju obračunati i platiti PDV na njihove usluge, do 20. u tekućem za prethodni mjesec. PDV za privatne iznajmljivače obračunava se i plaća samo u onim mjesecima u kojima se ostvaruje promet podložan takvom oporezivanju. Npr.- ako iznajmljivač posluje s Booking.com-om ili Airbnb-om, na iznos njihove provizije, tj. samo na onaj dio novca kojeg ostavlja njima, treba obračunati PDV i to po stopi od 25 % kakva se inače obračunava za takve usluge.NAPOMENA

-Redovito pratiti obavijesti u sustavu eVisitor i web stranice TZO Omišalj http://www.visit-omisalj-njivice.hr/

- Iznajmljivači koji žele samostalno iznajmljivati (bez posredovanja lokalne turističke agencije) i voditi poslovne knjige, dužni su samostalno pratiti zakonske promjene vezane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu te vođenja knjiga.


- Boravak više od 15 osoba u stanovima, apartmanima i kućama za odmor koje nisu članovi uže obitelji vlasnika stana, apartmana ili kuće za odmor i za koje je on obvezan platiti boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju u punom iznosu, sukladno posebnom propisu kojim se propisuje obveza plaćanja boravišne pristojbe, u turističkim mjestima od 15. lipnja do 15. rujna, smatra se pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.


vrh stranice