[PRODUŽEN ROK] Javni poziv za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo za vrijeme manifestacije „Božićna priča u Omišlju u Njivicama.“

24.10.2022.

Rok za prijavu produžuje se do 19.11.2022.

 Rok za prijavu produžuje se do 19.11.2022.

Temeljem Odluke Turističkog vijeća TZO Omišalj usvojene na 14. redovnoj sjednici dana 24.10.2022. godine te usvojenog Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZO Omišalj za 2022. g. objavljuje se

 

JAVNI POZIV
za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo za vrijeme manifestacije
„Božićna priča u Omišlju u Njivicama.“

 

Turistička zajednica općine Omišalj (u daljnjem tekstu TZO Omišalj) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih djelatnosti tijekom manifestacije „Božićna priča u Omišlju u Njivicama.“

 

Manifestacija će se održati u razdoblju od 26.11. do 26.12.2022. godine na lokaciji Spomen park- Omišalj i Placa- Njivice.

Radno vrijeme: 10 – 23 h vikendom, a radnim danom sukladno odluci zakupnika sukladno interesu posjetitelja uz prethodnu obavijest TZO Omišalj.

Zakupnik sajamske kućice mora poštivati navedeno radno vrijeme. Svako nepoštivanje radnog vremena i zatvaranje sajamske kućice unutar propisanog radnog vremena, daje TZO Omišalj pravo na jednostrani raskid Ugovora o zakupu, uz zadržavanje uplaćenog iznosa zakupnine.


TZO Omišalj daje u zakup 2 sajamske drvene kućice kao prigodno prodajno mjesto za djelatnost ugostiteljstva i to:

  • dvije (2) sajamske kućice dimenzije 2 m x 3 m – podrazumijeva ponudu tradicionalnih proizvoda, tematski i sadržajno vezanih uz Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito, ali ne i isključivo, kuhano vino, kuhani gin, razne vrste čajeva, prirodne domaće likere, fritule, palačinke i druge slastice, razne vrste kobasica, hladna i topla jela, tople sendviče i ostala jednostavna jela brze prehrane.

Cijena zakupa sajamskih kućica za razdoblje održavanja manifestacije iznosi:

10.000,00 kn (1.327,23 EUR) od kojih dio cijene zakupa u visini 50% subvencionira TZO Omišalj.

Fiksni tečaj konverzije 7, 53450.

Kućica ima provedenu elektro instalaciju koja uključuje:  razvodni ormar, prekidač za rasvjetu, pripremu za svjetlo te 2 utičnice. Cijena uključuje i montažu te demontažu kućica.

Priključak električne energije osigurava Općina Omišalj, a zakupnik je dužan snositi troškove električne energije za razdoblje zakupa.

Neposredno ispred sajamske kućice za ugostiteljstvo zakupnik može postaviti najviše barske stolove, najvećeg promjera 60 cm i 4 visoke barske stolice po svakom stolu. Zakupnik smije koristiti isključivo plinske grijalice. Zakupniku je zabranjeno koristiti otvorenu površinu za šankove.

Zakupniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja TZO Omišalj.

Pravo sudjelovanja u manifestaciji “Božićna priča u Omišlju i Njivicama” imaju pravne i fizičke osobe s registriranom ugostiteljskom djelatnošću, s napomenom da ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu pružati i pravne osobe i fizičke osobe - obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja tvrtke odnosno naziva, isticanja i pridržavanja istaknutih cijena, izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu i isticanja na vidljivom mjestu oznake o zabrani usluživanja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina te poštivanja te zabrane, sukladno odredbi članku 12. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine”, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20).

Ponuditelj ne smije imati dugovanja po osnovi davanja o kojima vodi Porezna uprava te dugovanja naspram Općini Omišalj i Turističkoj zajednici po bilo kojoj osnovi.

 

Ponuda treba sadržavati:

1. naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, OIB, ime i prezime

odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke).

2. detaljni opis vrste ponude koja se nudi, asortiman robe, jela, pića, napitaka i drugih sadržaja.

Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda bitan su element Ugovora o zakupu sajamske kućice, pa ukoliko zakupnik bude nudio proizvod i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, TZO Omišalj može raskinuti Ugovor o zakupu sajamske kućice uz zadržavanje uplaćenog iznosa te isključiti zakupnika iz predmetne manifestacije.

 

Uz ponudu je potrebno priložiti:

1. za pravne osobe: izvadak iz sudskog registra ili rješenje o upisu u sudski registar;

2. za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji obrt nije aktivan neće se razmatrati);

3. za obiteljska poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;

4. za slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnih tijela;

5. uvjerenje o plaćenim svim obvezama za koje evidenciju vodi Porezna uprava, ne starije od 30 danaTZO Omišalj samostalno provjerava stanje duga kod Općine Omišalj;

6. dokaz o uplati jamčevine u visini od 2.000,00 kn (265,45 EUR[2]), na žiro račun TZO Omišalj broj HR0924020061100111786 koji se vodi kod Erste banke, uz obveznu naznaku: model «HR00» poziv na broj odobrenja «OIB zakupnika».

7. potpisanu izjavu kojom prihvaćaju sve uvjete iz ovog Javnog poziva (sadržano u obrascu ponude).

 

Za ponuditelje čija je ponuda prihvaćena iznos uplaćene jamčevine će se uračunati u zakupninu sajamske kućice. Preostali iznos zakupnine ponuditelj je dužan uplatiti najkasnije do 23.11.2022. godine.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je sadržaj ponude koja mora biti sadržajno vezana uz Božićno-novogodišnje blagdane te dosadašnja sudjelovanja na manifestaciji i to:

1.    prigodni i raznovrsni meni/jelovnik (detaljan popis jela, pića, napitaka i deserta i ostalih jela) koji se boduje s 1 do 20 bodova,

2.    sudjelovanje na manifestacijama u organizaciji TZO Omišalj koje se boduje s 10 bodova,

3.    sudjelovanje na ranijim izdanjima adventskih programa u Omišlju i Njivicama s 5 bodova.

TZO Omišalj će sa svakim odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu sajamske kućice.

TZO Omišalj nije dužan davati posebna obrazloženja zbog izbora ponuditelja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Izabrani ponuditelji su dužni svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH, poštivati higijensko-tehničke uvjete kao i ishoditi prethodnu sanitarnu suglasnost te ostale suglasnosti nadležnih tijela ukoliko je potrebno za obavljanje djelatnosti te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika sajamske kućice TZO Omišalj ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Odabrani ponuditelji dužni su na pročelje sajamske kućice vidno istaknuti naziv tvrtke/obrta/udruge/OPG-a i dr. pod kojim posluju, te o svom trošku prigodno ukrasiti sajamske kućice blagdanskim ukrasima tijekom trajanja manifestacije.

 Natjecatelji su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno na adresu TZO Omišalj: Turistička zajednica općine Omišalj, Ribarska obala 10, 51512  Njivice osobno ili preporučenom poštom.


Na omotnici treba naznačiti adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OMIŠALJ, Ribarska obala 10, 51512 Njivice uz naznaku «Ponuda za javni poziv Božićna priča u Omišlju i Njivicama 2022».   

Ponude moraju biti zaprimljene u Turističkom uredu TZO Omišalj najkasnije do 19.11.2022. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.

Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

Lista  odabranih ponuditelja objavit će se na web stranici Turističke zajednice općine Omišalj do 22.11.2022. godine.

Raspored kućica utvrdit će se prema redoslijedu na listi odabranih ponuditelja.

U slučaju da više ponuditelja ostvare jednaki broj bodova, prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.

vrh stranice