Obaveze iznajmljivača za 2020.

IZNAJMLJIVAČI-pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

 

 • IZNAJMLJIVAČ: U smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, iznajmljivačem se smatra državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.
 • RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU: Na temelju podnesenog zahtjeva, rješenje izdaje Ured državne uprave u Primorsko – goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Odjel za turizam, Ispostava Krk (Krk, Trg Bana Jelačića 3, tel 051/354-354, e-mail: ispostava.krk@udu-pgz.hr).
 • STANDARDIZIRANA PLOČA: Iznajmljivač je obvezan vidno istaknuti, na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda.
 • eVISITOR (www.evisitor.hr): Zatražiti pristupne podatke za korištenje navedenog sustava u TZO Omišalj. Obveza prijave i odjave gostiju u sustav je unutar 24 sata od dolaska odnosno odlaska gostijiu.
 • CJENIK: Vidno istaknuti u svakom smještajnom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se  nude, na hrvatskom i najmanje jednom stranom jeziku, te se pridržavati istaknutih cijena (u formatu A4 sa cijenama iskazanim u kunama). Obavezno naznačiti: BP iznosi 350,00 kn po krevetu i uključena je  u cijenu.
 • KUĆNI RED: Potrebno je istaknuti kućni red u svakoj smještajnom objektu tj. u svakoj sobi i apartmanu
 • MOGUĆNOST PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA: U smještajnom objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora (na hrvatskom i jednom stranom jeziku)  i u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od  dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora, a sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača /NN 41/14).
 • KUTIJA PRVE POMOĆI:  Obvezna je u svakom smještajnom objektu.
 • PLAN EVAKUACIJE: Tlocrt prostora sa označenim izlaznim vratima, pravilno postavljen na izlazu iz objekta (izložen na unutarnjoj strani ulaznih vrata svakog smještajnog objekta ili u neposrednoj blizini). Evakuacijski plan može se izraditi vlastoručno ili precrtati iz projektne dokumentacije. Važno je iz svake smještajne jedinice posebnom bojom nacrtati strelicu koja označava put za izlazak u slučaju požara.
 • OZNAKA O ZABRANI USLUŽIVANJA, ODNOSNO KONZUMIRANJA ALKOHOLNIH PIĆA OSOBAMA MLAĐIM OD 18 GODINA: Obvezan je za objekte koji pružaju uslugu hrane i pića u što se računa i doručak. To je u pravilu natpis na hrvatskom i jednom stranom jeziku i naljepnica koja označava zabranu konzumacije alkohola osobama mlađim od 18 godina.
 • LIJEČNIČKO UVJERENJE: Zdravstvene potvrde za obavljanje usluga smještaja u domaćinstvu od 2014. godine više nisu potrebne. I dalje ostaje obavezan pregled na kliconoštvo (sanitarna knjižica) za domaćine koji pružaju uslugu prehrane (doručak, ručak, večera).
 • RTV PRETPLATA: Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji od 08.prosinca 2010. (NN 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.
 • PEČAT: Privatni iznajmljivač-fizička osoba nije dužan imati pečat.
 • OSIGURANJE GOSTIJU: Ne postoji zakonska obveza za osiguranje gostiju od nesretnog slučaja, ali je poželjno.
 • OGLAŠAVANJE I REKLAMIRANJE USLUGA I ISTICANJE PORUKA U PROMIDŽBENIM MATERIJALIMA: Iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, a prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz EU mora istaknuti porezni broj (PDV identifikacijski broj).
 • "NE SMETAJ" ILI SLIČAN ZNAK

 

POSLOVNE KNJIGE

 • POPIS GOSTIJU: Uspostavom sustava eVisitor, od 01. siječnja 2016.(Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15), popis gostiju u sustavu eVisitor smatra se i popisom turista
 • RAČUN: Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija (izdati dva primjerka računa - prvi gostu, a drugi ostaje iznajmljivaču).
 • EVIDENCIJA PROMETA: Upisuju se svi izdani i naplaćeni računi i  to kronološki prema datumu izdavanja. Knjiga se ne ovjerava a zaključuje se na kraju svake kalendarske godine. Dostupna u papirnicama

 

FINANCIJSKE OBVEZE

 • TURISTIČKA PRISTOJBA: Prema Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) i Uredbi o visini turističke pristojbe, plaća se u godišnjem paušalnom iznosu 350,00 kn po ležaju (osnovnom i pomoćnom) te ne ovisi o broju ostvarenih noćenja. Plativa je  u 3 rate s rokom dospijeća 31.07., 31.08., 30.09. Uplaćuje se na:

             HR9210010051730104743

             Model:67

             Poziv na broj: OIB iznajmljivača-broj iz sustava eVisitor

             Primatelj: Turistička pristojba

             Uplatnice se preuzimaju  iz  sustava eVisitor ili u uredu TZO Omišalj

 

 • TURISTIČKA ČLANARINA: Prema Zakonu o turističkim članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) i Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine (NN 14/20),  turistička članarina se plaća  u godišnjem paušalnom iznosu 45,00 kn po osnovnom ležaju i 22,50 kn po pomoćnom ležaju. Plativo je jednokratno do 31.07. ili u 3 rate s rokom dospijeća 31.07., 31.08., 30.09. Uplaćuje se na:

           HR1110010051730127153

            Model:67

            Poziv na broj: OIB iznajmljivača i godina na koju se uplata odnosi

            Primatelj :Turistička članarina

            Uplatnice se mogu preuzeti u uredu TZO Omišalj

            Ispunjeni TZ 2 obrazac i kopije uplata dostaviti u nadležnu Poreznu upravu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

 

 • POREZ: Plaća se paušalno na temelju rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

             Porezno rješenje za paušalni porez stiže, od strane nadležne porezne uprave, poštom na kućnu adresu iznajmljivača. Za potrebna pitanja kontaktirati nadležnu poreznu upravu.

 

 • PLAĆANJE PDV-a ZA POSREDNIČKE USLUGE: Iznajmljivači koji koriste usluge stranih posrednika i agencija (tvrtki sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije) moraju obračunati i platiti PDV na njihove usluge, do 20. u tekućem za prethodni mjesec. PDV za privatne iznajmljivače obračunava se  i plaća samo u onim mjesecima u kojima se ostvaruje promet podložan takvom oporezivanju. Npr.- ako iznajmljivač posluje s Booking.com-om ili Airbnb-om, na iznos njihove provizije, tj. samo na onaj dio novca kojeg ostavlja njima, treba obračunati PDV i to po stopi od 25 % kakva se inače obračunava za takve usluge.

 

NAPOMENA

- Boravak više od 15 osoba u stanovima, apartmanima i kućama za odmor koje nisu članovi uže obitelji vlasnika stana, apartmana ili kuće za odmor i za koje je on obvezan platiti boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju u punom iznosu, sukladno posebnom propisu kojim se propisuje obveza plaćanja boravišne pristojbe, u turističkim mjestima od 15. lipnja do 15. rujna, smatra se pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

- Iznajmljivači koji žele samostalno iznajmljivati (bez posredovanja lokalne turističke agencije) i voditi poslovne knjige, dužni su samostalno pratiti zakonske promjene vezane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu te vođenja knjiga.

vrh stranice