Mjere Ministarstva turizma, dopune zakona 08.04.2020.

 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU 

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. godine (NN 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_887.html

Izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu su sljedeće:

 • kako bi se spriječilo oglašavanje neregistriranog smještaja, pa tako i boravka neregistriranih gostiju u objektima koji pružaju usluge uređene ovim Zakonom i posebnim zakonom koji uređuje ugostiteljsku djelatnost, internetske platforme obvezne su istaknuti porezni broj odnosno PDV identifikacijski broj pružatelja usluge koji pruža usluge na području Republike Hrvatske
 • brisanje uvjeta znanja stranih jezika odnosno poznavanja hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova turističke agencije, te radnog iskustva od jedne godine  na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu
 • za vrijeme posebnih okolnosti omogućeno je da se za vršitelja poslova voditelja poslova može odrediti osobu koja nema položen stručni ispit za voditelja poslova, a najduže šest mjeseci nakon prestanka posebnih okolnosti
 • riješeno je pitanje vezano uz raskid ugovora za neizvršene ugovore o putovanju u paket aranžmanima koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020. godine, na način da  putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer (moratorij na raskid ugovora u trajanju od 180 dana od prestanka posebnih okolnosti). Ukoliko se putnik odluči za povrat sredstava organizator mu mora izvršiti povrat uplaćenih sredstva u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti
 • brisanje odredbe kojom se rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča upisuje u Središnji registar, stoga se više ne izdaju rješenja o odobrenju za pružanje usluga već rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča, te se tako više neće smatrati da turistički vodiči, samim time što su ishodili rješenje, obavljaju slobodno zanimanje u smislu propisa o radu i poreznih propisa. Time se omogućuje zaposlenim osobama, studentima i umirovljenicima da dodatno ostvaruju prihode od pružanja usluga u turizmu, a nezaposlenim osobama da ostvare prava u slučaju nezaposlenosti.
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. g. (NN 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_888.html

Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti su sljedeće:

 • produženje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske objekte, objekte u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu do kraja 2021. godine (riječ je o objektima koji su dobili privremena rješenja jer još nemaju rješenje o legalizaciji, ali je zahtjev za legalizaciju predan u roku)
 • davanje ovlasti ministru da u uvjetima posebnih okolnosti propiše odstupanja od standarda kada je riječ o obvezama ugostitelja, iznajmljivača, članova ili nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • prolongiraju se rokovi za rekategorizaciju hotela i kampova – postupci ponovne kategorizacije koju po službenoj dužnosti provodi Ministarstvo turizma, a kojoj je rok za pokretanje postupka ponovne kategorizacije u vrijeme trajanja i šest mjeseci po prestanku posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, pokrenut će se po isteku jedne godine od prestanka posebnih okolnosti umjesto u roku od četiri godine od ishođenja rješenja
 • propisuje se nastavak obavljanja djelatnosti ugostitelja koji su ishodili rješenja o privremenom obavljanju ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekti iz skupine “Hoteli” i “Kampovi”) koji su ishodili rješenje za vrstu, ali još nisu rješenje o kategoriji objekta) do isteka roka godinu dana nakon prestanka posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 na teritoriju Republike Hrvatske
 • rokovi usklađivanja rješenja iznajmljivača ishođenih prije 1. rujna 2007. s važećim Zakonom i Pravilnikom se produžuju, pa tako iznajmljivači koji žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:
  • 8.4.2022. – ako su rješenja ishodili do 31.12.2000.
  • 8.4.2023. – ako su rješenja ishodili u razdoblju od 1. 1. 2001. do 31. 12. 2004.
  • 8.4.2024. – ako su rješenja ishodili poslije 31.12.2004.
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. godine (NN 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_885.html

Dopune Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma su sljedeće:

 • propisuje se mogućnost zaduživanja turističkih zajednica, ukoliko turističko vijeće donese takvu odluku, uz suglasnost predsjednika turističke zajednice i bankovnu garanciju općine, grada ili županije za čije je područje turistička zajednica osnovana
 • u 2020. i 2021. godini neće se primjenjivati odredba koja određuje iznos koji se u odnosu na ukupne prihode može koristiti za troškove plaća zaposlenih u turističkoj zajednici
 • propisuje se produženje mandata članovima tijela turističkih zajednica. Članovima tijela kojima je istekao mandat daje se privremena ovlast da nastave obavljati te poslove do prestanka  proglašenja epidemije bolesti COVID – 19 na teritoriju Republike Hrvatske odnosno do provođenja izbora, a članovima tijela kojima nije istekao mandat produljuje se vrijeme trajanja mandata do prestanka  proglašenja epidemije bolesti COVID – 19 na teritoriju Republike Hrvatske odnosno do provođenja izbora
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. godine (NN 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_886.html

Dopune Zakona o turističkoj pristojbi su sljedeće:

 • daje se ovlaštenje Vladi RH da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije uredi pitanja koja se odnose na visinu turističke pristojbe i rokove uplate turističke pristojbe
 • daje se ovlaštenje Vladi RH da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti može prenamijeniti sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice
 • za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka odnosno izdavanje prekršajnih naloga niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo turizma na adresu elektroničke pošte mintcz@mint.hr

vrh stranice