Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj u 2023. godini

 Sukladno odredbama članka 18. i članka 32. stavak 1.4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19 i 42/20) i odredbi članka 26. Statuta Turističke zajednice Općine Omišalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 19/20) te odredbi članka 2. Pravilnika o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Omišalj, dana 20.03.2023. godine objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORE ZA PROGRAME, DOGAĐANJA I MANIFESTACIJE U TURIZMU NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ U 2023. GODINI

 

 

 

 

 

 

I.               Predmet Javnog poziva

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Općine Omišalj (dalje u tekstu: TZO Omišalj) za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Omišalj od međunarodnog ili nacionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 · unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude Općine Omišalj

 · promociji i stvaranju prepoznatljivog imidža Općine Omišalj kao turističke destinacije,

 · razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,

 · povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,

 · povećanju broja noćenja,

 · razvoju turizma, kulturne i povijesne baštine,

 · razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju programa, događanja i manifestacija, i to:

· kulturna i zabavna događanja na području Općine Omišalj

 · sportska događanja na području Općine Omišalj

 · eno-gastronomska događanja na području Općine Omišalj

 · povijesna događanja na području Općine Omišalj

 · tradicijska/etno događanja na području Općine Omišalj

 · ostala događanja na području Općine Omišalj

 

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe, događanja i manifestacije koja se održavaju u 2023. godini.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju programa, događanja i manifestacija i to:

 · najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.);

 · nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja;

 · honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika- (izuzev honorara članova udruga/organizacija korisnika sredstava potpore);

 · najam prostora za održavanje događanja;

 · troškovi smještaja, te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika;

 · zakup medijskog prostora (oglašavanje u tisku, radiju, vanjsko oglašavanje, on line oglašavanje);

 · izrada promotivnih materijala događanja;

 · druge potrebe u svrhu održavanja događanja koje TZO Omišalj smatra opravdanim

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 · kupnju nekretnina (objekata i zemljišta), te prijevoznih sredstava;

 · troškove redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade);

 · obnovu baštine;

 · izradu promotivnih i informativnih materijala nevezanih uz događanje (Internet stranice, prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.);

 · suvenire;

 · izradu programskih dokumenata (marketinški plan i sl.);

 · turističku signalizaciju, izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije;

 · sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog događanja.

 

 

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

· trgovačka društva;

 · obrti;

 · udruge;

 · umjetničke organizacije;

 · ustanove u kulturi i druge javne ustanove.

Organizator - poduzetnik kao korisnik potpore sukladno ovom Pravilniku može biti svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga iz sljedećih područja navedenih u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“ br. 58/2007. i 72/2007.): u Području I „Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane“ ili u Području N, odjeljak 7 „Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima“, Području R „Umjetnost, zabava i rekreacija“.

Programe, događanja i manifestacije može kandidirati samo jedan organizator manifestacije. Ako više organizatora kandidira isti program, događanja ili manifestaciju, zahtjev se neće uzeti u razmatranje.

Jedan organizator može kandidirati maksimalno 3 (tri) programa/događanja/ manifestacije.

Za potporu se ne mogu kandidirati:

-          organizatori koji su prema relevantnim propisima obveznici plaćanja turističke pristojbe i/ili članarine, a nisu podmirili obveze, te organizatori koji nisu dostavili potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga Organizatora prema Republici Hrvatskoj (dugovanje s bilo kojeg osnova)

 

 

TZO Omišalj može Organizatoru odobriti potporu do najviše 40% opravdanih/prihvatljivih troškova programa, događanja i manifestacije uz uvjet da predmetni iznos ne prelazi iznos od 3.318,07 € koliko Organizator može maksimalno ostvariti po pojedinom programu / događanju / manifestaciji. TZO Omišalj može od Organizatora zatražiti uvid u finalni troškovnik te ga usporediti sa prijavom na Javni poziv. Ukoliko postoji značajnije odstupanje može se od Organizatora zatražiti pismeno pojašnjenje koje će se uputiti Turističkom vijeću, a koje može utvrđenu potporu potvrditi, ne potvrditi ili je korigirati.

 

 

Pri odluci o odabiru programa, događanja i manifestacije i dodjeli bespovratnih sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

 

KRITERIJI

 

BROJ BODOVA

1. Karakter događanja

 

a) Međunarodni – izvođači i sudionici iz RH, susjednih i drugih zemalja

15

b) Nacionalni – bez inozemnih izvođača

10

2.Sadržaj i kvaliteta događanja

 

a) Iznimna kvaliteta sadržaja, usmjerenost na ciljne skupine

25

b) Kvalitetan sadržaj s fokusom na jednu ili više ciljnih skupina

15

c) Jednostavan sadržaj, manji broj sudionika

10

3. Značaj događanja za stvaranje motiva dolaska u destinaciju

 

a) Iznimno visok

15

b) Visok

10

c) Srednji

5

d) Nizak

0

4. Značaj događanja za obogaćivanje i razvoj turističke ponude u destinaciji

 

a) Iznimno visok

15

b) Visok

10

c) Srednji

5

d) Nizak

0

5. Razdoblje održavanja događanja

 

a) Razdoblje pred i posezone od 01.01.-31.03. i 01.10.-31.12.

15

b) Razdoblje od 01.04. do 30.09.

10

6. Trajanje

 

a) 5 i više dana

5

b) 4

4

c) do 3 dana

3

d) 1 dan

1

7. Tradicija održavanja događanja / održivost

 

a) Više od 10 godina

5

b) 5 do 10 godina

4

c) 3 do 4 godine

3

d) 2 godine

2

e) Održava se prvi put

1

8. Sudjelovanje drugih subjekata javnog i/ili privatnog sektora

 

a) Financijski sudjeluje tri ili više subjekata javnog i/ili privatnog sektora

10

b) Financijski sudjeluje jedan ili dva subjekta javnog i/ili privatnog sektora

5

c)Projekt nema nikakvu potporu javnog niti privatnog sektora

0

9. Oglašavanje događanja

 

a) Oglašavanje u medijima na stranim tržištima i u medijima u RH te društvenim mrežama

15

b) Oglašavanje u regionalnim i nacionalnim medijima u RH te na društvenim mrežama

10

c) Oglašavanje u lokalnim medijima i društvenim mrežama

5

10. Medijska pokrivenost događanja

 

a) Reportaže i vijesti u RH i medijima na stranim tržištima

15

b) Reportaže i vijesti u regionalnim i nacionalnim medijima u RH

10

c) Reportaže i vijesti u lokalnim medijima

5

Maksimalno mogući broj bodova

135

 

Uvjet za dodjelu potpore je da prijavljeni program ostvari najmanje 52 bodova.

Povjerenstvo po provedenom bodovanju i odabiru programa, događanja i manifestacija koje su ostvarile 52 i više bodova, procjenjuje svaku pojedini program, događanje i manifestaciju s obzirom na njezino značenje i potrebe financiranja te utvrđuje prijedlog iznosa potpore svake programa, događanja i manifestacije ponaosob sukladno uvjetu iz točke IV. ovog javnog poziva.

Broj programa, događanja i manifestacija koja će se financirati, kao i iznosi odobrenih potpora, ovise o broju prijava koje su prešle minimalni bodovni prag prema kriterijima iz točke V. ovog Javnog poziva i postignutom bodovnom rezultatu podnesenih prijava.

 

Organizator je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

1.        Popunjen, potpisan i pečatiran obrazac – zahtjev za dodjelu potpore (Prilog I.),

2.        opis programa, događanja odnosno manifestacije – opisni i kronološki sadržaj s listom izvođača/sudionika, (Prilog II.),

3.        popunjen Obrazac- Troškovnik (Prilog III.), a odnosi se na planirane prihode i rashode,

4.        dokaz o pravnom statusu organizatora (preslika izvoda (ili izvadak sa web preglednika) iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),

5.        potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora po osnovama za koje evidenciju vodi Porezna uprava (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave),

6.        dokaz o sudjelovanju drugih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i financiranju programa, događanja, manifestacije (Izjava o sudjelovanju s navedenim iznosom sredstava, ugovor ili sl.) ukoliko je primjenjivo.

 

Prilozi I., II, i III. sastavni su dio javnog poziva.

Dugovanja s osnova podmirenja turističke pristojbe za organizatore koji s obveznici plaćanja iste provjerava samostalno TZO Omišalj.

TZO Omišalj zadržava pravo od organizatora zatražiti dodatna pojašnjenja i uvid u dodatnu dokumentaciju.

Javni poziv i svi Prilozi objavljeni su na Internet stranicama TZO Omišalj www.visit-omisalj-njivice.hr.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva po analizi prispjelih prijava i po provedenom bodovanju utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru programa, događanja i manifestacija i prijedlog iznosa za dodjelu bespovratnih sredstava za pojedini program, događanje ili manifestaciju.

Prijedlog Odluke o odabiru programa, događanja i manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore dostavlja se svim članovima Turističkog vijeća TZO Omišalj koje donosi odluku o programima, događanjima odnosno manifestacijama kojima će biti dodijeljena potpora i iznosima dodijeljene potpore.

Popis programa, događanja i manifestacije s iznosom dodijeljenih sredstava potpore po korisnicima bit će objavljen na internetskim stranicama TZO Omišalj www.visit-omisalj-njivice.hr najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

 

Organizatori prijavu odnosno zahtjev s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI. Javnog poziva, podnose TZO Omišalj. Kandidature se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u 2023. godini – ne otvaraj“.

Kandidature se dostavljaju osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Turistička zajednica Općine Omišalj

Ribarska obala 10

51512 Njivice

 

Ponude moraju biti zaprimljene u Turističkom uredu TZO Omišalj najkasnije do 14.04.2023. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva neće uzeti u razmatranje prijave/zahtjeve za potpore koje:

 

-          prijave/zahtjeve s nepotpuno ispunjenim Obrascima,

-          prijave/zahtjeve s nepotpunom dokumentacijom,

-          prijave/zahtjeve koje se ne dostave u roku,

-          prijave/zahtjeve organizatora koji ne mogu biti Korisnici potpore prema odredbama iz točke III. Javnog poziva.

 

 

S organizatorom kojem Turističko vijeće TZO Omišalj odobri potporu, TZO Omišalj sklapa ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije programa, događanja, manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju programa, događanja i manifestacije i dodjelu potpore.

 

TZO Omišalj će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru nakon realizacije programa, događanja i manifestacije i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom:

 · zahtjev za isplatu odobrenih sredstava;

· pisano izvješće o realizaciji događanja i utrošenim sredstvima potpore po vrstama troška;

· preslike računa i/ili ugovora izvođača/dobavljača i druge dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija događanja i oglašavanja događanja s pripadajućim bankarskim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dostavljenih računa i/ili ugovora;

· foto i/ili druga dokumentacije kojom se dokazuje realizacija događanja po potrebi

 

Rok za dostavu vjerodostojne dokumentacije (dokaznice o održanom programu, događanju, manifestaciji) je 30 dana od dana održavanja istoga.

Rok za isplatu odobrenih sredstava je 30 dana od dana kumulativno zadovoljenih uvjeta: dostave propisane dokumentacije iz ove točke natječaja.

 

U svim vrstama oglašavanja, promidžbenim materijalima, osim na radiju, obvezna je objava logotipa TZO Omišalj. Ukoliko se realiziraju oglašavanja na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter potrebno je na linku ili stranici koji se promoviraju označiti #visitomisaljnjivice.

 

TZO Omišalj ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji programa, događanja  i ili manifestacije i izvršenim plaćanjima.

U slučaju da nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava, preostane neutrošenih sredstava sukladno Financijskom planu za 2023. godinu, neće se raspisivati novi javni poziv već se sredstva mogu dodijeliti neposredno temeljem zahtjeva organizatora pod uvjetom ispunjavanja uvjeta iz ovog Javnog poziva.

 

 

TZO Omišalj ima pravo nadzora/praćenja realizacije programa, događanja i manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZO Omišalj utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

Dodatne informacije:

Pisanim putem na e-mail: info@visit-omisalj-njivice.hr ili na broj telefona +385 (0)51 846-243

 

XIII.           Ostale odredbe

Realizacija ovog Javnog poziva podložna je promjenama pod utjecajem izvanrednih okolnosti (npr. epidemiološka situacija) i prilagođavat će se naknadnim odlukama Turističkog vijeća TZO Omišalj.

 

Njivice, 20.03.2023.

Klasa: 402-01/22-01/03
Urbroj: 3/23-11 

Predsjednica Turističkog vijeća

Turističke zajednice Općine Omišalj

                                                                                    mr.sc. Mirela Ahmetović

 

 

Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području općine omišalj u 2023. godini

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III. 

Zahtjev za isplatom sredstava

Izvješće o realizaciji događanja

vrh stranice