Informacije za iznajmljivače

Kutak za iznajmljivače pripremljen je za sve iznajmljivače Turističke zajednice Općine Omišalj, kako bi na jednom mjestu došli do svih informacija vezanih za svoje poslovanje. Svi materijali objavljeni na stranicama Turističke zajednice općine Omišalj isključivo su informativnog karaktera. 


Ove upute namijenjene su osobama koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili koje to žele postati. Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci zakona. Svi navedeni zakoni mogu se pronaći na Internet stranicama Narodnih novina www.nn.hr

  

BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA 2019. GODINU TZO OMIŠALJ

Temeljem Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019.g (NN 71/2018), visina boravišne pristojbe za 2019.g godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju

Razred turističkog mjesta

Predsezona/posezona

1.5.-14.6. i 1.9.-31.10.

Glavna sezona

15.6 – 31.8.

Izvansezona

1.1.-30.4 i 1.11.- 31.12.

*A

8,00

10,00

7,00

 

Obveznici plaćanja boravišne pristojbe

BP plaćaju;

 1. Osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste usluge smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
 2. Putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising)
 3. Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
 4. Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu
 5. Vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe

 

BP ne plaćaju;

 1. Djeca do 12 godina
 2. Osobe sa invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj
 3. Sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove
 4. Sezonski radnici
 5. Članovi uže obitelji stanovnika općine ili grada
 6. Putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci
 7. Vlasnici kuće za odmor i članovi njihovih obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući
 8. Osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi
 9. Studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuje

 

BP umanjenu za 50 %

 1. Osobe od navršenih 12 do 18 godina
 2. Osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

 

Osobe dokazuju prava na neplaćanje BP, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa BP odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

 

OSOBE KOE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet koji se koristi za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.

Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da;
prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

 

Uplatnice za paušalni iznos BP iznajmljivači sami ispisuju iz sustava eVisitor te u njemu ujedno i prate stanje svojih obveza.

 

Razred turističkog mjesta

Koeficijent

Iznos

*A

1,00

345,00

 

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su:

 1. Ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Ureda državne uprave – ispostava Krk, Trg Bana Jelačića 3, 51 000 Krk (tel. 051/354 -354).
 2. Nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva za turizam
 3. U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se pridržavati navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cijeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe već napomenu da je boravišna pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja. Cjenik smještajne jedinice treba biti na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku te pisan u kunama.
 4. Od 01.01.2016.g prijava gostiju moguća je jedino putem sustava eVisitor u rokovima koji su propisani Zakonom (24 h). Za one koji ne posjeduju osobno ili prijenosno računalo, pametni telefon ili tablet odnosno pristup internetskoj vezi Pravilnik predviđa prijavu i odjavu gostiju uz asistenciju djelatnika TZ-a. Popis turista vodi se, a prijava i odjava obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj. Iznajmljivači više nisu dužni voditi popis gostiju u obliku uvezane knjige. Sustav eVisitor samostalno za obveznika kreira Popis gostiju, tzv Knjigu gostiju.

Upozoravaju se iznajmljivači da se čvrsto pridržavaju rokova prijave i odjave boravka turista kako bi se izbjegli problemi prilikom izrade vjerodostojnih statističkih podataka o turističkom prometu.

 1. Izdati gostu račun (u kopiji) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno, odobrenim popustom pruženih usluga. Račun mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku. Račun se izdaje pisan u kunama.

U računu za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe navode da je iznos boravišne pristojbe uključen u cijenu. Kopija računa je isprava za knjiženje u Evidenciji o prometu koju iznajmljivač treba voditi, a temeljem koje se vrši izračun turističke članarine.

 1. Utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima (može se preuzeti u našim uredima u Njivicama i Omišlju)
 2. Vidno istaknuti upute za izlaz u slučaju nužde / plan evakuacije
 3. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora, bilo u smještajnom objektu ili putem pošte, telefax uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Dužni ste vidljivo istaknuti unutar Vašeg objekta obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora i čuvati pisanu evidenciju prigovora gosta najmanje godinu dana od primitka prigovora.
 4. Uplatiti članarinu turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN/152/08, NN 88/10, NN 110/15). Članarina se plaća po stopama propisanih za pojedine razrede turističkog mjesta, a uplaćuje se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu.

Konačni obračun članarine podnosi se Poreznoj upravi na obrascu TZ ( može se preuzeti na našoj web stranici) do konca veljače iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun. Stopa turističke članarine za iznajmljivače na području Općine Omišalj iznosi 0,1615 %.

 

Podaci za uplatu:

IBAN; HR1110010051730127153

Model:67

Poziv na broj: OIB iznajmljivača

Primatelj. TZO Omišalj

Opis plaćanja: turistička članarina za xx godinu

 

 

 1. Imati kutiju prve pomoći u svakoj smještajnoj jedinici
 2. Na vidljivom mjestu istaknuti oznaku o zabrani konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina
 3. Uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak u četiri godišnje rate, a koji se utvrđuje poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave.

 

Temeljem Pravilnika o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09) vezano za slučaj kada se rješenje o odobrenju ili prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donosi tijekom godine, paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se na sljedeći način:

a) osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile prvi puta:

- do 31. Srpnja -plaćaju puni paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,

- do 31. Kolovoza -plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,

- do 30. Rujna -plaćaju jednu trećinu paušalnog iznos a boravišne pristojbe za tekuću godinu,

- nakon 30. Rujna -ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.

 

b) osobe koje su rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile:

- do 30. Lipnja - neplaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.,

- do 31. srpnja- plaćaju jednu trećinu paušalnog iznos a boravišne pristojbe za tekuću godinu,

- do 31. Kolovoza - plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,

nakon 31. Kolovoza - plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,

 

c) osobe koje su ishodile rješenje glede povećanja ili smanjenja smještajnih kapaciteta do 1. lipnja

tekuće godine, boravišnu pristojbu plaćaju prema važećem rješenju.

 

Prestanak važenja rješenja o odobrenju:

1. smrću iznajmljivača,

2. odjavom iznajmljivača danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je iznajmljivač u odjavi utvrdio datum unatrag,

3. ako iznajmljivač ne započne pružati usluge u roku od godine dana od dana konačnosti rješenja,

4. ako se utvrdi da je iznajmljivač, odnosno objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge prestao ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članku 33. stavku 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji se odnosi na njega,

5. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku.

 

*VAŽNI KONTAKTI ZA IZNAJMLJIVAČE:

1. Ured državne u prave – ispostava Krk 051/ 883 - 005

2. Porezna uprava – Krk 051/ 867 - 670

3. Standardizirane ploče za označavanje vrste i kategorije objekta za smještaj

 

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:

1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ;

e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)

2. Jaguar  d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 -343 - 888; e-mail: jaguar@post.htnet.hr)

3. Binar d.o.o.(Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr

4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com

 

Proizvođaču je potrebno poslati:

·Kopiju uplatnice,

·Kopiju rješenja o kategorizaciji,

·Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

 

Na portalu www.otok-krk.org- svi smo mi iznajmljivači - možete pratiti sve novosti namijenjene iznajmljivačima.

Za pitanja iz domene pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivači se mogu obratiti direktno svojim predstavnicima u Strukovnoj skupini.

Kontakti:
Slavica Grgurić, predsjednica

e-mail: appartmenthaus@ri.htnet.hr, tel: 091 1854 580
Boris Pržulj, predstavnik Obiteljskog smještaja Općine Omišalj

e-mail: boris.przulj@ri.t-com.hr,  tel: 051 841 645

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati u uredu Turističke zajednice Općine Omišalj, Ribarska obala 10, Njivice, e-mail: info@visit-omisalj-njivice.hr   tel: 051 846 243.

vrh stranice